Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement TC Merelbeke

 

Algemeen

 

De tennis- en padelterreinen van TC Merelbeke zijn enkel toegankelijk voor leden. De bar- en terrasaccommodaties zijn voor iedereen vrij toegankelijk, zowel leden als niet- leden.
Men is volwaardig lid van zodra men zijn lidgeld heeft betaald. De tarieven kan u tevens op onze website terug vinden. Zolang een lidgeld niet betaald werd kan er niet gereserveerd worden.

 

Lidgelden/abonnementen

 

Iedereen die wenst gebruik te maken vd terreinen van TC Merelbeke dient te beschikken

over een passend geldig lidmaatschap. Alle mogelijke lidmaatschappen kan u terug vinden op onze website inclusief de tarieven. De lidmaatschappen dienen tijdig vernieuwd te worden volgens de seizoenen. Bij het ontbreken van een geldig lidmaatschap wordt betreffend lid op non-actief geplaatst. Activatie kan nadien enkel gebeuren na betaling van het lidmaatschap. Hou er rekening mee dat na uw betaling er steeds enkele dagen over gaan voor het geld zichtbaar is op onze rekening. Dus tijdig vernieuwen is de boodschap!

Er bestaan meerdere lidmaatschapsvormen: zomer, winter, combi, jaarabonnement zowel voor jeugd (verschillende leeftijdscategorieën) als voor volwassenen en 10- beurtenkaarten. Op al reeds gestarte seizoenen wordt geen korting gegeven bij latere instap op een betreffend abonnement.

 

Opschorten lidmaatschap

 

Het lidmaatschap kan enkel opgeschort worden om medische redenen (met medisch attest). Indien een lidmaatschap geactiveerd is en je wil het om medische redenen tijdelijk stop zetten dan verplaatsen wij de helft vd waarde vh abonnement naar het eerstvolgende gelijkwaardig seizoen. Bvb. Een zomerlidmaatschap padel (€160) wordt opgeschort en omgezet naar een later identiek abonnement voor de helft van dit bedrag (€80), de andere helft dient betaald te worden door het lid. De opschorting wordt automatisch geannuleerd als het lid alsnog opnieuw wil beginnen spelen binnen de blessureperiode. De opschorting blijft maximaal 1 jaar geldig.

 

Toegang tot de terreinen

 

Enkel de leden die hun lidgeld betaald hebben of betalende niet-leden hebben toegang tot de tennis en/of padelterreinen van TC Merelbeke.

 

Parking wagens

 

Het is verboden te parkeren net voor de ingangspoorten van het domein. Voor de veiligheid dienen de wagens met de achterkant naar de tennispleinen geparkeerd te worden. Op deze manier heeft men een beter zicht bij het uitrijden.
TC Merelbeke draagt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of schade aan voertuigen die langs het domein geparkeerd staan.

Bromfietsen en fietsen worden gestald op de hiervoor voorziene plaatsen binnen de omheining. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging ervan. Clubhuis Play en Stay.
Het clubhuis staat ter beschikking van zowel leden als niet-leden. Het gebruik ervan ten persoonlijke titel is niet toegestaan. Eigen drank of eten mee brengen in het clubhuis om er te consumeren is verboden.

Dranken, snacks en lichte maaltijden zijn tegen contante betaling aan de clubhuisverantwoordelijke verkrijgbaar. Er wordt geen krediet toegestaan. Betaling is mogelijk met Payconiq.
De prijslijst van de consumpties en snacks (dienst en BTW inbegrepen) wordt bepaald in overleg met het bestuur en hangt uit in het clubhuis.
Het is verboden te roken in het clublokaal.
Indien er buiten en op het terras gerookt wordt, zal dit met de nodige discretie gebeuren ten aanzien van de jeugd en kinderen. Graag peuken in voorziene peukenzuil(en) gooien. De clubhuisverantwoordelijke heeft het recht het clubhuis te sluiten na het beëindigen van de clubactiviteiten of bij slechte weersomstandigheden.
Eventuele sluitingen wegens vakantie of andere reden worden in het clubhuis tijdig

aangekondigd en uitgehangen.
Laat geen persoonlijke spullen achter in het clubhuis. Belemmer de doorgang in het clubhuis niet door sportzakken en dergelijke.

Het bestuur verzoekt jeugdleiders, trainers en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie het alcoholgebruik te beperken.
Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen.
Op basis daarvan kan het schenken van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Suggesties en opmerkingen omtrent de bar en het clubhuis kunnen ingediend worden bij de clubhuis- verantwoordelijke of een lid van het bestuur.
Orde en netheid
Help ons om de orde en netheid van het domein optimaal te houden.

Gooi papier, afval, sigarettenpeukjes, kauwgom e.d. in de daarvoor voorziene vuilnisbakken en asbakken. Zorg er ook voor dat alle kinderen dit respecteren. Sluikstorten van huisafval in onze vuilbakken is ten strengste verboden en zal beboet worden. Breng glas, koffietassen, flesjes,... na consumptie terug naar het clubhuis. Sanitair

Voor de douches en toiletten kan gebruik gemaakt worden van de sanitaire voorzieningen.

De douches en toiletten worden regelmatig onderhouden. Houd ze uit respect voor de andere leden ook zelf proper. Het is verboden te roken in de kleedkamers. De sanitaire unit is geen speelplaats voor de kinderen. Laat geen afval achter in de kleedkamers, douches en toiletten.

Tennisterreinen/padelterreinen.

Reglementaire tennis/padelkledij en tennis/padelschoenen zijn verplicht.
Enkel de spelers hebben toegang tot het tennis/padelterrein. Anderen dienen buiten de terreinomheining te blijven. Een coach of begeleider kan wel plaatsnemen op de bank indien hij reglementaire schoeisel aan heeft.
De terreinen mogen enkel betreden worden met gepaste tennis/padelschoenen. Het is streng verboden om met ander schoeisel op de terreinen te lopen.
Het is verboden om stoelen, tafels, ed. op de terreinen te plaatsen. Ook huisdieren zijn er niet op toegelaten. Het is ten strengste verboden om op de terreinen te voetballen!

Het is niet toegelaten om attributen zoals koorden, linten,... aan het traliewerk te hangen rond de terreinen of aan het speelnet. Hangen op of over het speelnet is verboden.
De clubhuisverantwoordelijke, de sportverantwoordelijke en alle leden van het bestuur kunnen bij niet naleven van bovenstaande de toegang tot of het spelen op de tennisterreinen verbieden. Herhaaldelijke inbreuk hierop kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot het domein van de tennisclub.

De terreinen worden regelmatig onderhouden. Het eerste en belangrijkste onderhoud, namelijk het vegen(tennis), gebeurt door de leden zelf. De veegnetten hangen hiervoor op ieder ternnisveld ter beschikking. Gelieve hier voldoende aandacht aan te besteden. Vegen is verplicht na elk speeluur en gebeurt over het volledige tennisterrein, ook achter de opslaglijn en langs de zijlijnen.

Bij overvloedige regen of blijvende plassen mag er niet gespeeld worden op de gravelterreinen. De terreinen worden hierdoor beschadigd.
Onvermijdbare putjes in het gravel (voornamelijk kort na aanleg) steeds effen wrijven met de voet, anders worden het blijvende putten.

Sproeien van de buitentennisterreinen is verplicht vóór aanvang van het speeluur. Blikken, PET-flessen en andere afval dienen in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd te worden. Spelers die drank meenemen op de terreinen worden verzocht het leeggoed terug te brengen naar de bar.

Fouten of tekortkomingen (loskomen van de lijnen, putten in het gravel, netspanning, e.a.) kunnen steeds gemeld worden aan de clubhuisverantwoordelijke of ieder lid van het bestuur. Men zal zo vlug mogelijk het nodige doen.
Indien de terreinen in onderhoud zijn kunnen deze in geen gevel opgeëist worden door om het even wie.(lesgevers, lesvolgers of leden)

De Veldeman terreinen staan onder camerabewaking.
Gelieve aangebrachte schade aan clubmaterialen of accommodatie onmiddellijk te melden aan de clubhuisuitbater of het bestuur. Schade wordt persoonlijk verhaald op de betrokkene(n).
Reservaties
Het is aangewezen om via elektronische weg(MyTCM) te reserveren op onze website. Of, indien niet anders mogelijk, na telefonisch contact met het clubhuis. Het is verboden om te reserveren met leden die niet zelf aantreden op het gereserveerde uur. Indien er betalende niet-leden deelnemen dienen zij dit vóór aanvang van het speeluur te betalen in het clubhuis, bij voorkeur met Payconiq. Het lid dat toestaat om zijn naam te

misbruiken voor reservatie zonder zelf te spelen kan bij herhaaldelijk voorval geschorst worden.
Het is verboden de terreinen te betreden zonder het maken van een reservatie!
Indien u nog geen lid bent van TC Merelbeke kan u op onze website
via de button ‘lid worden klik hier’ een account aanmaken en een lidgeld activeren. (zie rubriek ‘aanmaken lidmaatschap’ op onze website voor de werkwijze)

Interclub en tornooien.

Dit reglement is aanvullend aan het interclubreglement van Tennis Vlaanderen.
Enkel leden die hun lidgeld tijdig betalen kunnen deelnemen aan interclubwedstrijden. In een 10-beurtenkaart padel of tennis zit geen lidmaatschap van Tennis Vlaanderen inbegrepen. Wie een 10-beurtenkaart heeft en wenst deel te nemen aan tornooien of interclub georganiseerd door Tennis Vlaanderen dient een inschrijvingskost van 20 euro extra te betalen aan TC Merelbeke.

Wie zich individueel of in teamverband inschrijft in een tornooi of interclub is zelf verantwoordelijk voor het betalen vh inschrijvingsgeld en nakomen van de gemaakte afspraken. Wie niet opdaagt of forfait geeft zonder geldige reden draait zelf op voor de eventuele sancties of boetes die gegeven worden door de organisatie (Tennis Vlaanderen, Padel Vlaanderen of een andere organisator.)

Het herhaaldelijk maken van fouten op dat gebied kan leiden tot het schorsen van deelname vanuit TC Merelbeke aan toekomstige tornooien of competities.

 

Ongevallen of sportletsels

 

Alle leden van TC Merelbeke zijn automatisch aangesloten bij Tennis Vlaanderen of Padel Vlaanderen en bijgevolg verzekerd voor ongevallen op de tennis- en padelterreinen van

TC Merelbeke en tijdens interclubverplaatsingen.
In geval van sportletsel(s) op de tennis- of padelterreinen dient men zo snel mogelijk contact op te nemen met het secretariaat van de club waar men geaffilieerd is. Het secretariaat bezorgt de nodige documenten.
In het clubhuis is steeds een EHBO koffer aanwezig om eerste hulp te bieden bij verwondingen allerhande.
In de tennishal aan de inkomdeur hangt een AED (defibrillator) die ter beschikking is voor iedereen in de buurt.
Bij een urgent noodgeval bel steeds onmiddellijk het noodnummer 112!
Petanque
De petanquebanen staan gratis ter beschikking voor de tennis/padelleden van TC Merelbeke.
Petanqueballen zijn verkrijgbaar in het clubhuis tegen het geven van een waarborg van
€20.
Kinderspeeltuigen
zandbak en de speeltuigen staan ter beschikking van de kinderen van de leden van TC Merelbeke. Laat kinderen NIET met glazen flesjes ed. spelen in de speeltuin, dit om veiligheidsredenen.
Het bestuur en de clubhuisverantwoordelijke houden geen toezicht en kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen.
De ouders worden verzocht erop toe te zien dat hun kinderen de algemene regels van de club respecteren en de tennis/padelpartijen niet storen.
Privacy

TC Merelbeke stelt alles in het werk om GDPR-compliant te zijn. De club respecteert de

privacy van al haar leden, medewerkers en bezoekers en ziet er op toe dat persoonsgebonden gegevens correct worden behandeld.
Varia
Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs,beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

Een aangesloten lid kan door het bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor

uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden door het bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).
In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur

het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Tijdelijk uitsluiting/opzegging lidmaatschap.

Ieder lid is verondersteld kennis te hebben genomen van het reglement van de club. Indien het bovenstaande reglement van inwendige orde herhaaldelijk niet nageleefd wordt, kan het bestuur aan deze leden een tijdelijke uitsluiting en/of opzegging van het

lidmaatschap opleggen.

Lidmaatschap

SponsorsWinter reservatie