Huishoudelijk reglement TC Merelbeke

Algemeen

De tennis- en padelterreinen van TC Merelbeke zijn enkel toegankelijk voor betalende spelers (leden en gasten), met de juiste kledij en schoeisel.

 

In onze bar boven en op de terrassen is iedereen welkom. Je hoeft niet aangesloten te zijn als lid om iets te komen drinken of gebruik te maken van de speeltuin of petanque, of te komen supporteren bij wedstrijd. Je bent een toegetreden lid van de club van zodra jouw lidgeld is betaald. De tarieven zijn terug te vinden op onze website. Enkel via betaling online, van een los uur of van lidgeld, is je reservering of je lidgeld geldig.

 

 

Lidgelden/abonnementen

Iedereen die wenst gebruik te maken vd terreinen van TC Merelbeke dient te beschikken over een passend geldig lidmaatschap en dient zelf een account online te hebben aangemaakt. Alle mogelijke lidmaatschappen kan u terug vinden op onze website inclusief de tarieven. De lidmaatschappen dienen tijdig vernieuwd te worden volgens de seizoenen of vervaltermijnen. Bij het ontbreken van een geldig lidmaatschap wordt betreffend lid op non-actief geplaatst in zijn account. Alle lidmaatschappen (en tarieven voor gasten) worden steeds ONLINE betaald. Na een online betaling wordt het lidmaatschap automatisch geactiveerd en kan er direct gereserveerd worden. 

 

Er bestaan meerdere lidmaatschapsvormen: zomer, winter, jaarabonnement, zowel voor jeugd (verschillende leeftijdscategorieën) als voor volwassenen en 10- beurtenkaarten. Op al reeds gestarte seizoenen wordt geen korting gegeven bij latere instap op een betreffend abonnement. Noch worden gelden teruggestort bij het niet volwaardig gebruiken van een abonnement door vakanties, ziekte of kwetsuren.

 

 

Opschorten lidmaatschap

Het lidmaatschap kan enkel opgeschort worden om medische redenen (met medisch attest). Indien een lidmaatschap geactiveerd is en je wil het om medische redenen tijdelijk stop zetten dan verplaatsen wij de helft vd waarde vh abonnement naar het eerstvolgende gelijkwaardig seizoen. Bvb. Een zomerlidmaatschap padel (€160) wordt opgeschort en omgezet naar een later identiek abonnement voor de helft van dit bedrag (€80), de andere helft dient betaald te worden door het lid. De opschorting wordt automatisch geannuleerd als het lid alsnog opnieuw wil beginnen spelen binnen de blessureperiode. De opschorting blijft maximaal 1 jaar geldig.

 

 

Toegang tot de sportterreinen 

Enkel de leden die hun lidgeld betaald hebben of betalende niet-leden hebben toegang tot de tennis en/of padelterreinen van TC Merelbeke en mits voorzien van de nodige sportkledij en juiste schoeisel.

 

 

Parking wagens 

Het is verboden te parkeren nét voor de ingangspoorten van het domein, dit om ruimte te bieden aan de nodige instanties ingeval van veiligheid of noodsituaties. Voor de veiligheid dienen alle wagens met de achterkant naar de tennispleinen geparkeerd te worden. Op deze manier heeft men een beter zicht bij het uitrijden op fietsers en voetgangers, om zich vervolgens veilig op de openbare weg te begeven.

TC Merelbeke draagt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of schade aan voertuigen die langs het domein geparkeerd staan.

 

Bromfietsen en fietsen worden gestald op de hiervoor voorziene plaatsen binnen de omheining. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging ervan.

 

 

Clubhuis Play en Stay

Het clubhuis staat ter beschikking van zowel leden als niet-leden. Het gebruik ervan ten persoonlijke titel is niet toegestaan. Eigen drank of eten mee brengen in het clubhuis of op de terrassen, om er te consumeren is verboden.

 

Dranken, snacks en lichte maaltijden zijn tegen contante betaling in de cafetaria verkrijgbaar. Er wordt geen krediet toegestaan. Betaling is wel mogelijk via Payconiq.

De prijslijst van de consumpties en snacks (dienst en BTW inbegrepen) wordt bepaald in overleg met het bestuur en hangt uit in het clubhuis.

Het is verboden te roken in het clublokaal, in de indoor tennishal, in de sanitaire voorzieningen en ook niet op de sportvelden.

Indien er buiten en op het terras gerookt wordt, zal dit met de nodige discretie gebeuren ten aanzien van de jeugd en kinderen. Graag peuken in voorziene peukenzuil(en) gooien. De clubhuisverantwoordelijke heeft het recht het clubhuis te sluiten na het beëindigen van de clubactiviteiten of bij slechte weersomstandigheden.

Eventuele sluitingen wegens vakantie of andere reden worden in het clubhuis tijdig aangekondigd en uitgehangen.

 

Laat geen persoonlijke spullen achter in het clubhuis. Belemmer de doorgang in het clubhuis niet door sportzakken en dergelijke.

 

Het bestuur verzoekt jeugdleiders, trainers en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie het alcoholgebruik te beperken.

Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen.

Op basis daarvan kan het schenken van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

 

Suggesties en opmerkingen omtrent de bar en het clubhuis kunnen ingediend worden bij de clubhuisverantwoordelijke of een lid van het bestuur.

 

 

Orde en netheid

Help ons om de orde en netheid van het domein optimaal te houden.

 

Gooi papier, afval, sigarettenpeukjes, kauwgom e.d. in de daarvoor voorziene vuilnisbakken (AFVAL en PMD gescheiden)  en asbakken. Zorg er ook voor dat alle kinderen dit respecteren. Sluikstorten van huisafval in onze vuilbakken is ten strengste verboden en zal beboet worden. Breng glas, koffietassen, flesjes,... na consumptie terug naar het clubhuis.

 

 

Sanitair 

Voor de douches en toiletten kan gebruik gemaakt worden van de sanitaire voorzieningen.

 

De douches en toiletten worden regelmatig onderhouden. Houd ze uit respect voor de andere leden ook zelf proper. Het is verboden te roken in de kleedkamers. De sanitaire unit is geen speelplaats voor de kinderen. Laat geen afval achter in de kleedkamers, douches en toiletten.

 

 

Tennisterreinen/padelterreinen 

Reglementaire tennis/padelkledij en tennis/padelschoenen zijn verplicht.

Enkel de spelers hebben toegang tot het tennis/padelterrein. Anderen dienen buiten de terreinomheining te blijven. Een coach of begeleider kan wel plaatsnemen op de bank indien hij reglementaire schoeisel aan heeft.

De terreinen mogen enkel betreden worden met gepaste tennis/padelschoenen. Het is streng verboden om met ander schoeisel op de terreinen te lopen.

Het is verboden om stoelen, tafels, ed. op de terreinen te plaatsen. Ook huisdieren zijn er niet op toegelaten. Het is ten strengste verboden om op de terreinen te voetballen!

 

Het is niet toegelaten om attributen zoals koorden, linten,... aan het traliewerk te hangen rond de terreinen of aan het speelnet. Hangen op of over het speelnet is verboden.

De clubhuisverantwoordelijke, de sportverantwoordelijke en alle leden van het bestuur kunnen bij niet naleven van bovenstaande de toegang tot of het spelen op de tennisterreinen verbieden. Herhaaldelijke inbreuk hierop kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot het domein van de tennisclub.

 

De terreinen worden regelmatig onderhouden. Het eerste en belangrijkste onderhoud, namelijk het vegen(tennis), gebeurt door de leden zelf. De veegnetten hangen hiervoor op ieder ternnisveld ter beschikking. Gelieve hier voldoende aandacht aan te besteden. Vegen is verplicht na elk speeluur en gebeurt over het volledige tennisterrein, ook achter de opslaglijn en langs de zijlijnen.

 

Bij overvloedige regen of blijvende plassen mag er niet gespeeld worden op de gravelterreinen. De terreinen worden hierdoor beschadigd.

Onvermijdbare putjes in het gravel (voornamelijk kort na aanleg) steeds effen wrijven met de voet, anders worden het blijvende putten.

 

Sproeien van de buitentennisterreinen is verplicht vóór aanvang van het speeluur.

 

Blikken, PET-flessen en andere afval dienen in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd te worden. Spelers die drank meenemen op de terreinen worden verzocht het leeggoed terug te brengen naar de bar.

 

Fouten of tekortkomingen (loskomen van de lijnen, putten in het gravel, netspanning, e.a.) kunnen steeds gemeld worden aan de clubhuisverantwoordelijke of ieder lid van het bestuur. Men zal zo vlug mogelijk het nodige doen.

Indien de terreinen in onderhoud zijn kunnen deze in geen geval opgeëist worden door om het even wie.(lesgevers, lesvolgers of leden)

 

De Veldeman terreinen staan onder camerabewaking.

Gelieve aangebrachte schade aan clubmaterialen of accommodatie onmiddellijk te melden aan de clubhuisuitbater of het bestuur. Schade wordt persoonlijk verhaald op de betrokkene(n).

 

 

Reservaties

Het is aangewezen om via elektronische weg(MyTCM) te reserveren op onze website. Of, indien niet anders mogelijk, na telefonisch contact met het clubhuis. Het is verboden om te reserveren met leden die niet zelf aantreden op het gereserveerde uur. Indien er betalende niet-leden deelnemen, dient de reservatie online te gebeuren via online betaling. Het lid zelf, en het lid dat toestaat om zijn naam te misbruiken voor reservaties zonder zelf te spelen, kunnen bij herhaaldelijk voorval geschorst worden.

 

Het is verboden de terreinen te betreden zonder het maken van een online reservatie!

Indien u nog geen lid bent van TC Merelbeke kan u op onze website via de button ‘lid worden klik hier’ een account aanmaken en een lidgeld activeren of online eenmalige boekingen doen. (zie rubriek ‘aanmaken lidmaatschap’ of FAQ op onze website voor de werkwijze).

 

Bij online reservaties als gast, worden bij annulering geen automatische terugstortingen gedaan. Enkel bij uitzonderingen (dus niet weersomstandigheden) worden gast reservaties teruggestort. (voor de werkwijze cfr vraag 11 FAQ)

 

 

Interclub en tornooien 

Dit reglement is aanvullend aan het interclubreglement van Tennis Vlaanderen.

Enkel leden die hun lidgeld tijdig betalen kunnen deelnemen aan interclubwedstrijden. In een 10-beurtenkaart padel of tennis zit geen lidmaatschap van Tennis Vlaanderen inbegrepen. Wie een 10-beurtenkaart heeft kan helaas niet deelnemen aan de officiële wedstrijden en interclubs.

 

Wie zich individueel of in teamverband inschrijft in een tornooi of interclub is zelf verantwoordelijk voor het betalen van het inschrijvingsgeld en nakomen van de gemaakte afspraken. Wie niet opdaagt of forfait geeft zonder geldige reden draait zelf op voor de eventuele sancties of boetes die gegeven worden door de organisatie (Tennis Vlaanderen, Padel Vlaanderen of een andere organisator). TCM betaalt deze boetes niet.

 

Het herhaaldelijk maken van fouten op dat gebied kan leiden tot het schorsen van deelname vanuit TC Merelbeke aan toekomstige tornooien of competities.

 

 

Ongevallen of sportletsels 

Alle leden van TC Merelbeke zijn automatisch aangesloten bij Tennis Vlaanderen of Padel Vlaanderen en bijgevolg verzekerd voor ongevallen op de tennis- en padelterreinen van TC Merelbeke en tijdens interclubverplaatsingen.

 

In geval van sportletsel(s) op de tennis- of padelterreinen dient men zo snel mogelijk contact op te nemen met het secretariaat van de club waar men geaffilieerd is. Het secretariaat bezorgt de nodige documenten.

In het clubhuis is steeds een EHBO koffer aanwezig om eerste hulp te bieden bij verwondingen allerhande.

In de tennishal aan de inkomdeur hangt een AED (defibrillator) die ter beschikking is voor iedereen in de buurt. Bij een urgentie of noodgeval, bel onmiddellijk het noodnummer 112!

 

 

Petanque

De petanquebanen staan gratis ter beschikking voor de tennis/padelleden van TC Merelbeke, en de bezoekers van het Clubhuis mits consumptie.

Petanqueballen zijn verkrijgbaar in het clubhuis tegen het geven van een waarborg van €20.

 

 

Kinderspeeltuigen

De zandbak en de speeltuigen staan ter beschikking van de kinderen van de leden van TC Merelbeke. Laat kinderen NIET met glazen flesjes ed. spelen in de speeltuin, dit om veiligheidsredenen. Ruim achteraf samen met je kind de speeltuin ook op, zodat het volgende bezoekje aangenaam is.

Het bestuur en de clubhuisverantwoordelijke houden geen toezicht en kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen.

De ouders worden verzocht erop toe te zien dat hun kinderen de algemene regels van de club respecteren en de tennis/padelpartijen niet storen.

 

 

Privacy 

TC Merelbeke stelt alles in het werk om GDPR-compliant te zijn. De club respecteert de privacy van al haar leden, medewerkers en bezoekers en ziet er op toe dat persoonsgebonden gegevens correct worden behandeld.

 

 

Varia

Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs,beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

 

Een aangesloten lid kan door het bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden door het bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).

 

In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

 

 

Tijdelijk uitsluiting/opzegging lidmaatschap

Ieder lid of gast is verondersteld kennis te hebben genomen van het reglement van de club. Indien het bovenstaande reglement van inwendige orde herhaaldelijk niet nageleefd wordt, kan het bestuur aan de betrokken leden of gasten een tijdelijke uitsluiting en/of opzegging van het lidmaatschap op betreding van het clubhuis opleggen.